Assamblea General Ordinària

Dimarts 13 de desembre de 2022

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els següents punts.

Ordre del dia :

1r.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2n. Estat de Comptes a 13 de desembre de 2022

3t. Presentació i aprovació del pressupost de l’any 2023

4r. Activitats realitzades per les diferents vocalies al llarg de l’any 2022

5è. Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2023

6è. Renovació de part de la junta de l’entitat i aprovació si escau

7è. Precs, preguntes i suggeriments