ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Excursionistes.cat

Dimarts, 19 de desembre de 2017                

Hora:  a les 19:00 hores.

Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany. Av. Àngel Sallent, 55. Terrassa.

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els següents punts.

Ordre del dia:

1r.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2n.  Estat de Comptes a 3 de desembre de 2017.

3r.  Activitats realitzades per les diferents vocalies al llarg de l’any 2017.

4t.   Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2018.

5è.   Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2018.

6è.   Precs, preguntes i suggeriments.