ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dimarts, 10 de desembre de 2019                   

Hora:  a les 19:00 hores.

Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany. Av. Àngel Sallent, 55. Terrassa.

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els següents punts.

Ordre del dia:

1r.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2n.  Estat de Comptes a 5 de desembre de 2019.

3t.   Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2020.

4r.  Activitats realitzades per les diferents vocalies al llarg de l’any 2019.

5è.   Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2020.

6è.   Precs, preguntes i suggeriments.